KORTELIŲ SKAITYTUVAS TELEFONE

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – „Politika“) paaiškinama, kaip EPS LT, UAB (toliau – „EPS“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) arba mūsų duomenų tvarkytojas (-ai) (sub-tvarkytojas (-ai)) tvarko asmens duomenis, kai naudojamasi mokėjimų priėmimo mobiliąja aplikacija (toliau – „Programėlė“).

Šioje Politikoje nurodytais tikslais EPS gali veikti kaip asmens duomenų valdytojas arba tvarkytojas. Ši Politika taikoma mums ir mūsų Klientams, kurie naudojosi, naudojasi, ketina naudotis ar yra kaip nors kitaip susiję su paslaugomis, teikiamomis, siekiant naudotis ar naudojantis Programėle (toliau – „Paslaugos“), taip pat fiziniams asmenims – mūsų Kliento klientams (Pirkėjams). Teikdami paslaugas, mes siekiame užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų privatumą ir jų apsaugą.

Politikoje vartojamos sąvokos

„Tvarkytojas (sub-tvarkytojas)“ – EPS technologinis partneris, su kuriuo bendradarbiaujama siekiant užtikrinti Paslaugų teikimą.

„Klientas“ (toliau – „Prekybininkas“, „vartotojas“ arba „Jūs“) reiškia bet kurį fizinį asmenį, kuris naudojosi, naudojasi, išreiškė ketinimą naudoti arba yra kitaip susijęs su Programėle ar Paslaugomis. Klientu gali būti laikomi ir juridinių asmenų darbuotojai ar kiti įgalioti atstovai.

„Prekybininko klientai“ (toliau – „Pirkėjai“) – fiziniai asmenys, dažniausiai bankinių kortelių turėtojai, kurie pageidauja gauti pirkimo–pardavimo operacijos kvitą elektroninėmis priemonėmis (el. paštu arba SMS žinute).

„Asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Prekybininku ar Pirkėju, pagal kurią galima identifikuoti tokį Prekybininką ar Pirkėją.

„Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), susipažinimas, teikimas, naudojimas, ištrynimas arba naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Visi Asmens duomenys tvarkomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) ir kitus ES, nacionalinius teisės aktus, papildančius asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Jei nesutinkate su šios politikos sąlygomis, prašome nesinaudoti programėle ar su ja susijusiomis paslaugomis.

Mes pasiliekame teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties keisti šią Politiką. Skatiname periodiškai peržiūrėti šią Politiką, kad būtumėte susipažinę su aktualiausia jos versija. Jei po Politikos (bet kokio jos atnaujinimo) paskelbimo datos toliau naudositės Programėle / Paslaugomis, laikysime, kad Jūs buvote supažindintas, Jums yra taikoma ir Jūs sutikote su Politikoje nurodytomis ar atnaujintomis jos sąlygomis.

Ši Politika netaikoma programėlių platinimo vietai (parduotuvei) (trečioji šalis), iš kurios atsisiuntėte ir įdiegėte Programėlę, kuri taip pat gali rinkti ir naudoti duomenis apie Jus. Mes nesame atsakingi už jokius tokios trečiosios šalies tvarkomus duomenis.

Principai, kurių laikomės tvarkant asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šiais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenis tvarkome teisėtusąžiningu ir skaidriu būdu;
 • Asmens duomenis renkame ir tvarkome tik nustatytaisaiškiais ir teisėtais tikslais;
 • Užtikriname, kad renkame duomenis tik nustatytiems tikslams pasiekti;
 • Imamės priemonių, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys yra tikslūs, o esant poreikiui – siekiame juos atnaujinti ar ištaisyti;
 • Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei būtina pasiekti tikslams, dėl kurių jie yra surinkti;
 • Asmens duomenis tvarkome užtikrindami jų konfidencialumą ir saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar neleistino tvarkymo ir/ar prieigos prie jų. Taip pat imamės priemonių, siekiant užtikrinti apsaugą nuo netyčinio jų atskleidimo, praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Asmens duomenis tvarkome tik pagrįsdami tokio tvarkymo teisėtumą, t.y. jeigu tvarkymas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • Gautas Jūsų sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis konkrečiais tikslais (sutikimas);
 • Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį ar įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (sutartiniaiįsipareigojimai);
 • Vykdant įstatymuose numatytą teisinę prievolę (teisinė prievolė);
 • Siekiant įgyvendinti savo, kaip asmens duomenų valdytojo ir paslaugų teikėjo, teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai yra už juos viršesni (teisėtas interesas).

Prekybininko duomenų tvarkymas

Duomenys, kurie gali būti tvarkomi EPS arba mūsų Tvarkytojo (-ų) (sub-tvarkytojo) (-ų)) per ar naudojantis Programėle, Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant:

 Asmens duomenys

Identifikuojamoji informacija, tokia kaip Jūsų vardas, pavardė (jei nurodyta), Jūsų el. pašto adresas, adresas (jei nurodyta), kurią pateikiate savanoriškai pasirenkant naudotis Paslaugomis, susijusiomis su Programėlės naudojimu.

 Išvestiniai duomenys

Informacija, kurią mūsų duomenų Tvarkytojo (sub-tvarkytojo) serveriai renka automatiškai, kai prisijungiate prie Programėlės. Informacija, kuri yra neatsiejama nuo Programėlės (ryšio duomenys (techniniai žurnalai (log))).

Tokie duomenys gali būti laikomi asmens duomenimis tik tuo atveju, jei jie gali būti panaudoti kartu su kitais duomenimis ar asmens duomenimis asmens tapatybei nustatyti.

Geografinės vietos informacija

Siekdami užtikrinti Paslaugų saugumą, prašome prieigos arba leidimo pasiekti Jūsų mobiliojo įrenginio vietos informaciją nuolat arba Jums naudojant Programėlę. Jei norite pakeisti mūsų prieigą ar leidimus, galite tai padaryti savo mobiliojo įrenginio nustatymuose. Tačiau leidimas Programėlei pasiekti geografinės vietos informaciją yra būtinas, norint naudotis Paslaugomis.

Tokie duomenys gali būti laikomi asmens duomenimis tik tuo atveju, jei jie gali būti panaudoti kartu su kitais duomenimis ar asmens duomenimis asmens tapatybei nustatyti.

 Mobiliojo įrenginio duomenys

Įrenginio informacija, tokia kaip mobiliojo įrenginio ID numeris, modelis ir gamintojas, operacinės sistemos versija, šalis, vieta ir visi kiti duomenys, kuriuos sutinkate ir atskleidžiate savanoriškai.

Tokie duomenys gali būti laikomi asmens duomenimis tik tuo atveju, jei jie gali būti panaudoti kartu su kitais duomenimis ar asmens duomenimis asmens tapatybei nustatyti.

Pirkėjo duomenų tvarkymas

Šiame dokumente minimas duomenų subjektas yra Prekybininko klientas („Pirkėjas“), mokantis Prekybininkui už įsigytas prekes ar (ir) paslaugas. Mūsų Paslaugų teikimo ribose gali būti tvarkomi tam tikri Pirkėjo duomenys:

 Finansiniai duomenys

Finansiniai duomenys, tai informacija, susijusi su Pirkėjo vykdomu mokėjimu: kortelės numeris (užmaskuotas), galiojimo data, operacijos data ir laikas, operacijos suma ir kiti su mokėjimu susiję duomenys), kuriuos Programėlė gali rinkti Pirkėjui perkant, grąžinant, keičiant prekes. Tokie duomenys tvarkomi tik mokėjimo operacijos kontekste.

Tokie duomenys gali būti laikomi asmens duomenimis tik tuo atveju, jei jie gali būti panaudoti kartu su kitais duomenimis ar asmens duomenimis asmens tapatybei nustatyti.

 Asmens duomenys

Asmens duomenys, tokie kaip Pirkėjo vardas (jei nurodytas pateiktame el. pašto adrese), pavardė (jei nurodyta pateiktame el. pašto adrese), elektroninio pašto adresas arba (ir) telefono numeris. Tokius Asmens duomenis Pirkėjas Prekybininkui atskleidžia savanoriškai, kai Pirkėjas pasirenka gauti mokėjimo kvitą skaitmeniniu formatu. El. pašto adresai arba (ir) telefono numeriai gali ir bus tvarkomi tik šiuo tikslu.

Jei Pirkėjas nepageidauja nurodyti savo el. pašto adreso ar telefono numerio, jis gali pasirinkti nuskaityti QR kodą Programėlėje, kad gautų mokėjimo operacijos skaitmeninį kvitą neatskleisdamas savo kontaktų (asmens duomenų).

 Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Duomenų tvarkymas yra privalomas siekiant teikti Paslaugas. Privalome tvarkyti Asmens duomenis, kad mes ir mūsų duomenų Tvarkytojas (-iai) (sub-tvarkytojas (-iai)) galėtume teikti šias, bet neapsiribojant tik jomis, paslaugas:

 1. Sukurti ir valdyti Jūsų Programėlės paskyrą;
 2. Susisiekti su Jumis dėl su Jūsų paskyra susijusių klausimų;
 3. Apdoroti mokėjimus, pinigų grąžinimą ir kitas su Programėle susijusias operacijas;
 4. Padidinti Programėlės efektyvumą ir veikimą;
 5. Stebėti ir analizuoti Programėlės naudojimą ir tendencijas, siekiant pagerinti Jūsų patirtį naudojantis Programėle;
 6. Pranešti apie Programėlės atnaujinimus;
 7. Siekiant užkirsti kelią galimai nesąžiningoms ar neteisėtoms operacijoms;
 8. Prašyti atsiliepimų ir susisiekti su Jumis dėl Programėlės naudojimo patirties pasidalijimo;
 9. Spręsti ginčus ir šalinti problemas;
 10. Atsakyti į produktų ir klientų aptarnavimo specialistų klausimus, užklausas, prašymus;
 11. Teikti pagalbą naudojantis Programėle;
 12. Pristatyti skaitmeninio formato mokėjimo kvitus nurodytam gavėjui (Pirkėjui).

Kito pobūdžio asmens duomenų atskleidimo priežastys

Mes arba mūsų duomenų Tvarkytojas (-iai) (sub-tvarkytojas (-iai)) gali būti paprašyti ar pareikalauti atskleisti tvarkomus Asmens duomenis tam tikrais atvejais. Todėl Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti:

Pagal teisinį pareikalavimą (pagal įstatymą) arba ginant subjektų teises

Mes arba mūsų duomenų Tvarkytojas (-iai) (sub-tvarkytojas (-iai)) gali būti įpareigoti atskleisti surinktus Asmens duomenis reaguojant į teisinį procesą, siekiant ištirti ar ištaisyti galimus mūsų politikų ar tvarkų pažeidimus arba apsaugoti asmens teises, nuosavybę ir užtikrinti mūsų, Jūsų ar kitų duomenų subjektų saugumą.

Mes arba mūsų duomenų Tvarkytojas (-iai) (sub-tvarkytojas (-iai)), remiantis taikomų BDAR, kitų teisės aktų reikalavimais, gali būti įpareigoti atskleisti Jūsų duomenis. Tai apima informacijos dalijimąsi su kitais subjektais, siekiant apsaugoti mus, Jus ar kitus duomenų subjektus nuo galimo sukčiavimo ar siekiant sumažinti kredito riziką.

Trečiosios šalys – paslaugų teikėjai

Mes arba mūsų duomenų Tvarkytojas (-iai) (sub-tvarkytojas (-iai)) galime dalytis Jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis – paslaugų teikėjais, kurie teikia mums arba mūsų vardu paslaugas, susijusias su, įskaitant, bet neapsiribojant: mokėjimų apdorojimu, duomenų analize, el. laiško persiuntimu ir pristatymu, priegloba (hosting‘u), klientų aptarnavimu, pagalba rinkodaroje. Tokiu atveju gali būti dalijamasi tik tais duomenimis, kurie būtini aukščiau nurodytai veiklai vykdyti.

Verslo pardavimas arba bankrotas

Jei mes arba mūsų duomenų Tvarkytojas (-iai) (sub-procesorius (-iai)) pertvarko arba parduoda visą ar dalį savo turto, susijungia su kitu arba yra įgyjamas kito verslo subjekto, turime teisę perduoti tvarkomus Jūsų duomenis tokiam subjektui-perėmėjui. Jei baigsime vystomą veiklą arba pradėsime bankroto procedūrą, Jūsų duomenys būtų laikomi kaip turtas, kurį perduotume arba įsigytų trečioji šalis. Jūs pripažįstate, kad tokie perdavimai gali įvykti ir kad perėmėjas gali atsisakyti laikytis šioje Politikoje nurodytų įsipareigojimų.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenis tvarkome tik siekdami tikslo (-ų) teikti Paslaugas, o toks duomenų tvarkymas gali trukti tik tiek, kiek reikia šiam (šiems) tikslui (-ams) pasiekti.

Asmens duomenys tvarkomi visą Paslaugų teikimo laikotarpį. Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo atveju Prekybininko Asmens duomenys saugomi 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo aukščiau nurodytos sutarties nutraukimo dienos.

Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti (skaitmeninio kvito pristatymui) ir saugomi 1 (vieną) mėnesį nuo veiksmų, pasiekti minimus tikslus, vykdymo.

Kai kurie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei pagal įstatymą esame įpareigoti tuos duomenis saugoti (teisėtas interesas).

Jūsų informacijos saugumas

Mes ir mūsų duomenų Tvarkytojas (-iai) (sub-tvarkytojas (-ai)) naudojame administracines, technines ir fizines saugumo priemones, siekiant padėti apsaugoti jūsų Asmens duomenis. Mes nesaugome jokios informacijos ar duomenų, kurie nebūtini, siekdami užtikrinti aukštą mokėjimo paslaugos saugumo lygį. Be to, mūsų tiekiamas mokėjimo sprendimas atitinka mokėjimo schemų (pvz., Visa, Mastercard) ir Mokėjimo kortelių industrijos (PCI) standartų keliamus saugumo reikalavimus.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias, su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias, teises:

 • Jūs turite teisę sužinoti, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o jei tą darome – susipažinti su jais;
 • Galite reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, jei atšaukiate pateiktą sutikimą ar nebesutinkate su duomenų tvarkymu, jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ar kitomis duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytomis aplinkybėmis. Jei prašomų ištrinti asmens duomenų tvarkymas yra būtinas kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties ar teisinių prievolių vykdymo tikslais, to padaryti negalėsime;
 • Jūs turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą teisės aktuose numatytomis aplinkybėmis;
 • Turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir kurie yra tvarkomi sutikimo ar sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagrindu. Galite prašyti, kad perduotume tokius duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma;
 • Jūs galite prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai jie tvarkomi siekiant teisėto mūsų intereso, išskyrus atvejus, kai tokie duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, arba siekiant vykdyti teisinę prievolę;
 • Turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • Turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, esant pagrįstiems įtarimams, kad mes pažeidžiame privalomus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Susisiekite su mumis

Visada prašome kreiptis į mus, jeigu turite klausimų, norite pateikti prašymą dėl savo, kaip mūsų tvarkomų asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo ar turėdami nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, šioje Politikoje skelbiamais kontaktais.

Siekdami užtikrinti duomenų saugumą, prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises ar skundus priimame raštu – registruotu paštu ar el. pašto adresu.

Siekiant suvaldyti riziką ir apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio praradimo, atskleidimo ar neteisėto pasisavinimo, kai norite susipažinti ar gauti tvarkomus Jūsų asmens duomenis, mes privalėsime Jus tinkamai identifikuoti:

 • Galime paprašyti suderintu laiku atvykti į mūsų biurą, esantį adresu Savanorių pr. 123A, Vilnius, Lietuva;
 • Galime paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar notariškai patvirtintą jo kopiją;
 • Jeigu su Jūsų asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalės pateikti notaro patvirtintą Jūsų jam išduotą įgaliojimą (jo originalą).

Prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises mes analizuojame ir vertiname kiekvieną kartą individualiai, o apie priimtą sprendimą įsipareigojame Jus informuoti nepagrįstai nedelsiant ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais (pvz., įgaliojimu) gavimo.

PAGALBA 24/7