PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) pateikiama informacija, kaip EPS LT, UAB (toliau Politikoje gali būti minima - „EPS“ ar mes) tvarko savo klientų (Politikoje gali būti minima – Klientų, Duomenų subjektų ar Jūsų) asmens duomenis. EPS šios Politikos kontekste, veikia kaip asmens duomenų valdytojas. Ši Politika taikoma mums ir mūsų Klientams, kurie naudojasi, naudojosi, ketina naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su mūsų teikiamais produktais ar paslaugomis. Teikdami paslaugas savo Klientams mes siekiame užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų privatumą ir jų apsaugą. Laikydamiesi skaidrumo principo šioje Politikoje paaiškiname kokiomis Klientų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklėmis bei nuostatomis vadovaujamės savo veikloje. Visi asmens duomenys tvarkomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) ir kitus ES ar nacionalinius teisės aktus, papildančius asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Politikoje sutinkamos sąvokos

Klientas“ – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su EPS teikiamais produktais (paslaugomis, prekėmis), taip pat prekių/paslaugų EPS atžvilgiu teikėjas (Politikoje gali būti minimas kaip Klientas – fizinis asmuo). Klientais taip pat gali būti laikomi EPS klientų – juridinių asmenų darbuotojai ar kiti įgalioti atstovai (Politikoje gali būti minimas kaip Klientas – juridinio asmens darbuotojas ar kitas įgaliotas atstovas).

Asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, pagal kurią galima identifikuoti Klientą.

Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), susipažinimas, teikimas, naudojimas, ištrynimas arba naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Kokiais asmens duomenų tvarkymo principais ir teisiniais pagrindais vadovaujamės tvarkydami Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi šiais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenis tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • Asmens duomenis renkame ir tvarkome tik nustatytais, aiškiais ir teisėtais tikslais;
 • Užtikriname, kad renkame duomenis tik nustatytiems tikslams pasiekti;
 • Imamės priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys yra tikslūs, o esant poreikiui – siekiame juos atnaujinti ar ištaisyti;
 • Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei būtina pasiekti tikslams, dėl kurių jie yra surinkti;
 • Asmens duomenis tvarkome užtikrindami jų konfidencialumą ir saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar neleistino tvarkymo ir/ar prieigos prie jų. Taip pat užtikriname apsaugą nuo netyčinio jų atskleidimo, praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Klientų asmens duomenis tvarkome tik pagrįsdami tokio tvarkymo teisėtumą, t.y. jeigu tvarkymas atitinkama bent vieną iš šių sąlygų:

 • Gautas Jūsų sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis konkrečiais tikslais (sutikimas);
 • Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį ar įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (sutartiniai įsipareigojimai);
 • Vykdant įstatymuose numatytą teisinę prievolę (teisinė prievolė);
 • Siekiant įgyvendinti savo, kaip asmens duomenų valdytojo ir paslaugų teikėjo, teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai yra už juos viršesni (teisėtas interesas).

 

Kokių tikslų siekiame tvarkydami Jūsų asmens duomenis?

Santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis mūsų produktais sudarymas ir administravimas:

 • Sutarties sudarymas ir vykdymas;
 • Duomenų atnaujinimas, užtikrinant jų teisingumą, naudojantis paties Kliento teikiama informacija, išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra reikalinga vykdant sutartį ar imantis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę prievolę.

Rizikos vertinimas:

 • Įvertinimas, kokiomis sąlygomis ir kokius produktus galime pasiūlyti savo Klientams;
 • Teisės aktuose numatytų pareigų, susijusių su verslo vykdymo rizikos įsivertinimu, vykdymas;
 • Kliento skolinių įsipareigojimų valdymas;
 • Reikalavimų, susijusius su veiklos rizikos valdymu, vykdymas;
 • Vidaus skaičiavimų ir analizės atlikimas, kai tai yra reikalinga vykdant sutartį, imantis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, ar siekiant EPS teisėto intereso užtikrinti patikimą rizikos valdymą.

Kliento ir/arba EPS teisėtų interesų apsauga:

 • Kliento ir/ar EPS interesų apsauga;
 • EPS teikiamų paslaugų kokybės tikrinimas;
 • Gebėjimas pateikti komercinio sandorio ar kitokios verslo komunikacijos įrodymus (pokalbių įrašymas, el. laiškų, kitokio susirašinėjimo saugojimas), kai tai reikalinga vykdant sutartį, imantis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą;
 • EPS teisėtas interesas vykdyti bet kokio netinkamo ar neteisėto naudojimosi EPS produktais ar jų pažeidimo prevenciją ir tyrimą, darbuotojų mokymus ir EPS produktų kokybės užtikrinimą.
 • EPS ir/ar Kliento saugumo užtikrinimas, kitų EPS ir Kliento teisių (vaizdo ir/ar garso įrašymas) gynimas, siekiant EPS teisėto intereso apsaugoti savo klientus, darbuotojus, lankytojus, jų ir/ar EPS turtą.

Papildomų produktų teikimas, Kliento nuomonės teiravimasis, rinkos tyrimai ir statistinių duomenų rinkimas:

 • EPS ar/ir jos partnerių produktų siūlymo Klientui tikslu, gavus Kliento sutikimą arba siekiant EPS teisėto intereso, susijusio su papildomų produktų siūlymu;
 • Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ar/ir statistinių duomenų rinkimo, nuolaidų Klientams suteikimo organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant EPS teisėto intereso gerinti EPS produktų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų (jų atstovų), patirtį, taip pat siekiant kurti naujus produktus.

Tapatybės nustatymas:

 • Tapatybės nustatymas, kai tai būtina vykdant sutartį, vykdant teisinę pareigą ar siekiant EPS teisėto intereso užtikrinti tinkamą rizikos ir organizacijos valdymą.

Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas:

 • Teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant EPS teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.

Kaip gauname Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis galime gauti tiesiogiai iš Jūsų, iš Jūsų veiklos naudojantis mūsų produktais (paslaugomis, prekėmis) ir išorinių šaltinių – tokių kaip valstybės ir/ar privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų asmenų.

Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Pagrindinės Klientų – fizinių asmenų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kategorijos yra, tačiau neapsiribojant tik jomis:

 • Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė;
 • Duomenys kontaktams palaikyti – adresas, telefono numeris (-iai), el. pašto adresas;
 • Duomenys, susiję su komercine veikla – duomenys, susiję su Jūsų vykdoma individualia ar panašaus pobūdžio ūkine-komercine veikla. Gali būti renkami statistiniai duomenys apie apyvartą, prekybos vietų skaičius ir jų dislokaciją ir pan. Statistiniai duomenys įprastai renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti naudojami kartu su mūsų turimais duomenimis;
 • Finansiniai duomenys – duomenys apie sąskaitą (-s) kredito įstaigoje (banke ir pan.), kredito įstaigą, kurioje yra sąskaita;
 • Duomenys, susiję su patikimumu ir veiklos vertinimu – duomenys apie skolas valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo biudžetui, skolas ir/ar žalą, padarytą EPS;
 • Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų, antstolių paklausimus;
 • Duomenys apie Kliento kodą ir rezidavimo vietą mokesčių tikslais – duomenys apie komercinės veiklos vykdymo vietą, asmens kodas (kaip mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris);
 • Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis – duomenys, kurie surinkti Jums atvykus į EPS buveinę (įskaitant vaizdo stebėjimo duomenis) arba bendraujant su EPS telefonu, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai, duomenys, susiję su Kliento lankymusi EPS interneto svetainėje (-se) arba naudojantis kitais EPS komunikacijos kanalais;
 • Kiti duomenys, kuriuos pateikiate EPS ar sudarote galimybę juos gauti, vykdant sudarytą sutartį (-is).

Pagrindinės Klientų – juridinių asmenų darbuotojų ar kitų įgaliotų atstovų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kategorijos yra, tačiau neapsiribojant tik jomis:

 • Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė;
 • Duomenys kontaktams palaikyti – telefono numeris (-iai), el. pašto adresas;
 • Duomenys apie Jūsų ryšius su juridiniais asmenimis – duomenys, kuriuos pateikiate arba kuriuos gauname iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu tikslais (užimamos pareigos, darbo vieta, pobūdis ir pan.);
 • Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų, antstolių paklausimus;
 • Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis – duomenys, kurie surinkti Jums atvykus į EPS buveinę (įskaitant vaizdo stebėjimo duomenis) arba bendraujant su EPS telefonu, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai, duomenys, susiję su Jūsų lankymusi EPS interneto svetainėje (-se) arba naudojantis kitais EPS komunikacijos kanalais;
 • Kiti duomenys, kuriuos pateikiate EPS ar sudarote galimybę juos gauti, vykdant sudarytą sutartį (-is).

Visi asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos (ES) / Europos ekonominėje erdvės (EEE) teritorijoje.

Tiesioginė rinkodara

Mes galime tvarkyti asmens duomenis, siekdami pagerinti Jums tiekiamų produktų kokybę, pavyzdžiui, siūlomus produktus pritaikant Jūsų naudojamai įrangai.

Jei esate sutikęs su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime tvarkyti asmens duomenis tam, kad pateiktume bendrus ir asmeninius mūsų tiekiamų produktų pasiūlymus.

Mes įsipareigojame nustoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tam paprieštaraujate. Informuoti mus apie prieštaravimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais galite vadovaujantis žemiau pateikta informacija.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kai tai yra būtina, galime perduoti šiems gavėjams:

 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, EPS priežiūrą atliekančios institucijos);
 • Mūsų IT įrangą aptarnaujantiems/prižiūrintiems asmenims (paslaugų teikėjams), perduodant tik paslaugų teikimui reikalingus duomenis;
 • Auditoriams, teisės, finansų, mokesčių konsultantams, turto (verslo) vertintojams, įgaliotiems duomenų tvarkytojams;
 • Trečiosioms šalims, tvarkančioms registrus (įskaitant, Juridinių asmenų registrą, kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų;
 • Skolų išieškojimo įmonės ar kitiems asmenims, kuriems perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams, asmenims, kurie užtikrina tinkamą įsipareigojimų įvykdymą (laiduotojai, garantijos, įkaito davėjai);
 • Trečiosioms šalims, teikiančioms personalo atrankos ir su tuo susijusias paslaugas mums;
 • Kitiems asmenims, susijusiems su mūsų ūkinės-komercinės veiklos vykdymu, tokiems kaip archyvavimo, pašto, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, pardavėjai, kiti įgalioti/pasitelkti asmenys.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminas apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimais.

Visais atvejais asmens duomenis tvarkome ne ilgiau nei yra būtina juos tvarkyti tais tikslais, kuriais jie yra surinkti ar kiek yra reikalaujama reglamentuojančių teisės aktų.

Mes tvarkome Jūsų duomenis. Kokias teises turite Jūs?

 • Jūs turite teisę sužinoti, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o jei tą darome – susipažinti su jais;
 • Galite reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, jei atšaukiate pateiktą sutikimą ar nebesutinkate su duomenų tvarkymu, jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ar kitomis duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytomis aplinkybėmis. Jei prašomų ištrinti asmens duomenų tvarkymas yra būtinas kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties ar teisinių prievolių vykdymo tikslais, to padaryti negalėsime;
 • Jūs turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą teisės aktuose numatytomis aplinkybėmis;
 • Turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir kurie yra tvarkomi sutikimo ar sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagrindu. Galite prašyti, kad perduotume tokius duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma;
 • Jūs galite paprieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai jie yra tvarkomi siekiant teisėto mūsų intereso, išskyrus atvejus, kai tokie duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, arba siekiant vykdyti teisinę prievolę;
 • Turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • Turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, esant įtarimams, kad EPS pažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

Kaip galite susisiekti su mumis?

Visada prašome kreiptis į mus, jeigu turite klausimų, norite pateikti prašymą dėl savo, kaip mūsų tvarkomų duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo ar turėdami nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, šioje svetainėje skelbiamais kontaktais.

Siekdami užtikrinti duomenų saugumą, prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises ar skundus priimame raštu – registruotu paštu ar el. pašto adresu.

Siekiant suvaldyti riziką ir apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio praradimo, atskleidimo ar neteisėto pasisavinimo, kai norite susipažinti ar gauti tvarkomus Jūsų asmens duomenis, mes privalėsime Jus tinkamai identifikuoti:

 • Galime paprašyti atvykti į mūsų biurą adresu Savanorių pr. 123A, Vilnius, Lietuva;
 • Galime paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar notariškai patvirtintą jo kopiją;
 • Jeigu su Jūsų asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalės pateikti notaro patvirtintą Jūsų jam išduotą įgaliojimą.

Prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises mes analizuojame ir vertiname kiekvieną kartą individualiai, o apie priimtą sprendimą įsipareigojame Jus informuoti nepagrįstai nedelsiant ir tai atlikti ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo.

Politikos galiojimas

Mes nuolat peržiūrime Politikoje skelbiamų nuostatų atitikimą mūsų vykdomai veiklai, todėl Politika gali būti naujinama ir keičiama. Dėl jokių vykdomų pakeitimų, Jūsų teisės nebus apribotos.

Atnaujinus Politiką, aktualiąją jos versiją nedelsiant paskelbiame šioje interneto svetainėje.

PAGALBA 24/7