Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, jeigu Jūsų užklausoje yra pateikti kito fizinio asmens duomenys, Jūs turite turėti šio asmens sutikimą ar kitą pagrindą duomenų tvarkymui.


Jeigu užklausoje yra nurodyti Jūsų asmens duomenys ir Jūs naudojatės EPS LT, UAB paslaugomis, jie bus tvarkomi sutarties vykdymo tikslu (jei esate EPS LT, UAB klientas ar jo darbuotojas) ar siekiant užtikrinti teisėtus EPS LT, UAB ir/ar jos paslaugų naudotojo interesus (jei esate EPS LT, UAB paslaugų naudotojas ar jo darbuotojas).


Jeigu Jūs nesinaudojate EPS LT, UAB paslaugomis (nesate EPS LT, UAB klientas ar paslaugų naudotojas), prašome kreiptis kitu mūsų bendrovės el. paštu info@eps.lt , kur Jums bus suteikta visa reikiama informacija apie EPS LT, UAB teikiamas paslaugas.

We draw your attention to the fact that, in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, if you provide the personal data of another individual in your request, you must have this person’s consent or another legal basis for data processing.

If your personal data is specified in the request and you use the services of EPS LT, UAB, it will be processed for the purpose of fulfilling the contract (if you are a customer or employee of EPS LT, UAB) or to ensure the legitimate interests of EPS LT, UAB and/or its service user (if you are a user of EPS LT, UAB services or its employee). If you do not use the services of EPS LT, UAB (you are not a customer or user of EPS LT, UAB), please contact us at another email address of our company: info@eps.lt, where you will be provided with all the necessary information about the services provided by EPS LT, UAB.

Mēs vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 no 2016. gada 27. aprīļa par fizisko personu aizsardzību personas datu apstrādes jomā un par šādu datu brīvu apriti, ja Jūsu pieprasījumā sniedziet citas fiziskas personas datus, Jums jābūt šīs personas piekrišanai vai citam tiesiskam pamatam datu apstrādei.

Ja Jūsu pieprasījumā ir norādīti Jūsu personīgie dati un Jūs izmantojat EPS LT, UAB pakalpojumus, tie tiks apstrādāti līguma izpildes nolūkā (ja esat EPS LT, UAB klients vai darbinieks) vai nodrošinot likumīgās intereses EPS LT, UAB un/vai tā pakalpojuma lietotājam (ja esat EPS LT, UAB pakalpojumu lietotājs vai darbinieks). Ja Jūs neizmantojat EPS LT, UAB pakalpojumus (neesat EPS LT, UAB klients vai pakalpojuma lietotājs), lūdzu, sazinieties ar mums uz citu mūsu uzņēmuma e-pastu info@eps.lt, kur Jums tiks sniegta visa nepieciešamā informācija par EPS LT, UAB piedāvātajiem pakalpojumiem.

Juhtime teie tähelepanu asjaolule, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta peate, kui esitate oma taotluses teise füüsilise isiku isikuandmeid, omama selle isiku nõusolekut või muud õiguslikku alust andmete töötlemiseks.

Kui teie isikuandmed on taotluses märgitud ja kasutate EPS LT, UAB teenuseid, töödeldakse neid lepingu täitmise eesmärgil (kui olete EPS LT, UAB klient või töötaja) või tagamaks EPS LT, UAB ja/või selle teenuse kasutaja õiguspärased huvid (kui olete EPS LT, UAB teenuse kasutaja või töötaja). Kui te ei kasuta EPS LT, UAB teenuseid (te pole EPS LT, UAB klient ega teenuse kasutaja), palun võtke meiega ühendust teisel ettevõtte e-posti aadressil info@eps.lt, kus antakse teile kogu vajalik teave EPS LT, UAB pakutavate teenuste kohta.

Мы обращаем ваше внимание на то, что согласно Регламенту (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободе передвижения таких данных, если в вашем запросе предоставлены данные другого физического лица, у вас должно быть согласие этого лица или другое законное основание для обработки данных.

Если в запросе указаны ваши персональные данные и вы пользуетесь услугами EPS LT, UAB, они будут обработаны для выполнения договора (если вы являетесь клиентом или сотрудником EPS LT, UAB) или для обеспечения законных интересов EPS LT, UAB и/или его пользователя услуг (если вы являетесь пользователем услуг EPS LT, UAB или его сотрудником). Если вы не пользуетесь услугами EPS LT, UAB (не являетесь клиентом или пользователем услуг EPS LT, UAB), пожалуйста, свяжитесь с нами по другому электронному адресу нашей компании: info@eps.lt, где вам будет предоставлена вся необходимая информация о предоставляемых услугах EPS LT, UAB.

SUPPORT 24/7