makseterminal nutiseadmes

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

See privaatsuspoliitika (edaspidi – „Poliitika”) selgitab, kuidas EPS LT, UAB (edaspidi – „EPS“ või „meie“) või meie töötleja(d) (alltöötleja(d)) töötlevad isikuandmeid kui kasutatakse maksete vastuvõtmise mobiilseadme rakendust (edaspidi „Rakendus“).

Käesoleva poliitika tähenduses võib EPS tegutseda isikuandmete vastutava töötleja või volitatud töötlejana. See poliitika kehtib meile ja Klientidele, kes kasutavad, on kasutanud, kavatsevad kasutada või on muul viisil seotud Rakenduse jaoks või kasutamise ajal osutatavate teenustega (edaspidi „Teenused“), samuti füüsilistele isikutele – meie Kliendi klientidele. Teenuste osutamisel püüame tagada isikuandmete kõrgetasemelise privaatsuse ja nende kaitse.

Poliitikas kasutatud terminid

„Töötleja (alltöötleja)“ on EPSi tehnoloogiapartner, kellega loodud koostöö tagab Teenuste osutamise.

„Klient“ (edaspidi – „Kaupmees“, „kasutaja“ või „teie“) on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud, teatanud kavatsusest kasutada või on muul viisil seotud rakenduste või teenustega. Kliendiks võib lugeda ka juriidiliste isikute töötajaid või teisi volitatud esindajaid. Kaupmehe kliendid (edaspidi võib olla viidatud ka kui „Ostjad“) on füüsilised isikud, tavaliselt kaardiomanikud, kes peaksid saama ostu-müügitehingu kviitungi elektroonilisel teel (e-posti või SMS-i teel).

„Isikuandmed” on Kaupmehe või Ostjaga otseselt või kaudselt seotud teave, mis võimaldab sellist Kaupmeest või Ostjat tuvastada. Isikuandmete töötlemine on toiming, mis toimub isikuandmetega: kogumine, salvestamine, sorteerimine, säilitamine, muutmine (täiendamine ja parandamine), avalikustamine, kasutamine, kustutamine, hävitamine või muu toiming või toimingute kogum.

Kõiki isikuandmeid töödeldakse vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele nr 2016/679 („GDPR“) ja vastavalt muudele EL-i, siseriiklikele õigusaktidele, mis sätestavad täiendavaid isikuandmete kaitse nõudeid.

Kui te ei nõustu selle poliitika tingimustega, ärge rakendust avage.
Jätame endale õiguse teha käesolevas poliitikas muudatusi igal ajal ja mis tahes põhjusel. Värskendustega kursis olemiseks soovitatakse teil see poliitika perioodiliselt üle vaadata. Kui jätkate rakenduse kasutamist pärast muudetud poliitika avaldamise kuupäeva, loetakse, et teid on muudetud poliitika muudatustest teavitatud, teie suhtes kohaldatakse neid ja te olete muudatustega nõustunud.
See poliitika ei kehti kolmanda osapoole veebi-/mobiilipoe kohta, kust te Rakenduse installite või sooritate makseid, mis võivad samuti koguda ja kasutada teie kohta käivaid andmeid. Me ei vastuta ühegi sellise kolmanda isiku poolt töödeldud andmekogu eest.

Isikuandmete töötlemisel järgitud põhimõtted

Töötleme isikuandmeid järgmiste andmetöötluspõhimõtete kohaselt:
• Töötleme isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;
• Kogume ja töötleme isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgetel ja legitiimsetel eesmärkidel;
• Tagame, et kogume andmeid ainult seatud eesmärkide saavutamiseks;
• Rakendame meetmeid isikuandmete õigsuse tagamiseks ning vajadusel püüame neid uuendada või parandada;
• Me säilitame isikuandmeid mitte kauem, kui on vajalik nende kogumise eesmärkide saavutamiseks;
• Töötleme isikuandmeid, tagades nende konfidentsiaalsuse ja turvalisuse, sealhulgas kaitse ebaseadusliku või volitamata töötlemise ja/või juurdepääsu eest. Samuti tagame kaitse nende juhusliku avalikustamise, kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest.

Töötleme isikuandmeid ainult siis, kui selliseks töötlemiseks on õiguslik alus, st kui töötlemine vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
• Saadud on teie nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks konkreetsetel eesmärkidel (nõusolek);
• Isikuandmeid töödeldakse lepingu sõlmimise või lepinguliste kohustuste (lepingulised kohustused) täitmise eesmärgil;
• Seadusest tuleneva juriidilise kohustuse (juriidiline kohustus) täitmiseks;
• Meie kui isikuandmete vastutava töötleja ja teenusepakkuja õigustatud huvidest lähtudes, välja arvatud juhtudel, kui teie huvid on ülimuslikud (õigustatud huvi).

Kaupmehe andmete töötlemine

Andmed, mida EPS või selle töötleja(d) (alltöötleja(d)) võivad töödelda rakenduse või seotud teenuste kaudu või kasutamise ajal ning mis sõltuvad teie kasutatavast sisust ja materjalidest ning hõlmavad järgmist:

Isikuandmed

Identifitseeriv teave, nagu teie nimi, perekonnanimi (kui see on märgitud), teie e-posti aadress, aadress (kui see on märgitud), mis antakse vabatahtlikult rakenduse kasutamisega seotud teenustele juurdepääsu valimisel.

Tuletisandmed

Teave, mida meie töötleja (alltöötleja) serverid koguvad automaatselt kui te rakenduse avate, näiteks teie algsed toimingud, mis on rakendusega lahutamatud (ühendusandmed (tehnilised logid)).
Selliseid andmeid võib käsitleda isikuandmetena ainult siis, kui neid saab tuletisena koos muude andmete või isikuandmete kombinatsiooniga kasutada isiku tuvastamiseks.

Asukohatuvastuse teave

Teenuste turvalisuse tagamiseks taotleme juurdepääsu või luba teie mobiilseadme asukohapõhisele teabele ja selle jälgimist kas pidevalt või rakenduse kasutamise ajal. Kui soovite meie juurdepääsu või õigusi muuta, saate seda teha oma seadme seadetes. Pange tähele, et teenuste kasutatavuse tagamiseks on asukohatuvastuse teave vajalik.
Selliseid andmeid võib käsitleda isikuandmetena ainult siis, kui neid saab tuletisena koos muude andmete või isikuandmete kombinatsiooniga kasutada isiku tuvastamiseks.

Mobiilseadme andmed

Seadme teave, nagu teie mobiilseadme ID-number, mudel ja tootja, teie operatsioonisüsteemi versioon, riik, asukoht ja muud andmed, mille soovite esitada.
Selliseid andmeid võib käsitleda isikuandmetena ainult siis, kui neid saab tuletisena koos muude andmete või isikuandmete kombinatsiooniga kasutada isiku tuvastamiseks.

Ostja andmete töötlemine

Käesolevaga nimetatud andmesubjekt on Kaupmehe klient („Ostja”), kellel on õigus tasuda Kaupmehele ostetud kaupade või (ja) teenuste eest. Meie Teenuste osutamise raames saab töödelda teatud Ostja andmeid.

Finantsandmed

Finantsandmed, näiteks Ostja maksega seotud andmed: kaardi number (maskeeritud), aegumiskuupäev, tehingu kuupäev ja kellaaeg, tehingu summa ja muud maksega seotud andmed, mida Rakendus võib koguda, kui Ostja sooritab ostu, tagastab, vahetab kaupu Kaupmehega. Selliseid andmeid töödeldakse ainult maksetehingu kontekstis. Selliseid andmeid võib käsitleda isikuandmetena ainult siis, kui neid saab tuletisena koos muude andmete või isikuandmete kombinatsiooniga kasutada isiku tuvastamiseks.

Isikuandmed

Isikuandmed nagu Ostja nimi (kui see on märgitud e-posti aadressil), perekonnanimi (kui on märgitud e-posti aadressi), e-posti aadress või (ja) telefoninumber. Sellised isikuandmed peab Ostja Kaupmehele vabatahtlikult edastama, kui Ostja otsustab saada maksekviitungi digitaalsel kujul. Kogutud e-posti aadressi või telefoninumbrit töödeldakse ainult sel eesmärgil. Kui Ostja ei soovi oma e-posti aadressi või telefoninumbrit edastada, saab ta digitaalse kviitungi saamiseks skaneerida Rakenduses QR-koodi ilma oma kontakte avaldamata.

Isikuandmete töötlemise eesmargid

Andmetöötlus on Teenuste osutamiseks kohustuslik. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et meie ja meie töötleja(d) (alltöötleja(d)) saaksime pakkuda järgmisi teenuseid, kuid mitte ainult:

1. Luua ja hallata teie kontot;
2. Võtta teiega ühendust seoses teie kontoga;
3. Töödelda makseid, tagasimakseid ja muid Rakendusega seotud tehinguid;
4. Suurendada Rakenduse tõhusust ja toimimist;
5. Jälgida ja analüüsida kasutust ja suundumusi, et parandada teie rakenduse kasutuskogemust;
6. Teavitada teid Rakenduse uuendustest;
7. Vältida petturlikke või ebaseaduslikke tehinguid;
8. Taotleda tagasisidet ja võtta teiega ühendust rakenduse kasutamise osas;
9. Lahendada vaidlusi ja otsida probleeme;
10. Vastata toote ja klienditeeninduse päringutele;
11. Taotleda rakendusele toetust;
12. Edastada maksekviitungid märgitud saajale.

Muud liiki isikuandmete avaldamine

Meilt või meie töötleja(te)lt (alltöötleja(te)lt) võidakse nõuda muudes teatud olukordades kogutud isikuandmete jagamist. Teie isikuandmeid võidakse avaldada järgmiselt:

Seadusest tulenevalt või õiguste kaitsmiseks

Meie või meie töötleja(d) (alltöötleja(d)) võivad olla kohustatud jagama kogutud isikuandmeid, reageerides kohtumenetlusele, uurimaks või heastamaks meie poliitika võimalikke rikkumisi või kaitsmaks teie või teiste õigusi, vara ja turvalisust.
Meilt või meie töötleja(te)lt (alltöötleja(te)lt) võidakse nõuda teie teabe jagamist, nagu on lubatud või nõutud mis tahes kohaldatava seaduse, reegli või määrusega. See hõlmab teabe vahetamist teiste üksustega pettuste eest kaitsmiseks ja krediidiriski vähendamiseks.

Kolmanda osapoole teenusepakkujad

Meie või meie töötleja(d) (alltöötleja(d)) võime jagada teie teavet kolmandate osapooltega, kes osutavad meile või meie nimel teenuseid, sealhulgas maksete töötlemist, andmete analüüsi, e-posti kohaletoimetamist, hostimisteenuseid, klienditeenindust, ja turundusabi. Sellisel juhul võidakse jagada ainult kohustuslikke andmeid.

Ettevõtte müük või pankrot

Kui meie või meie töötleja(d) (alltöötleja(d)) reorganiseerime või müüme kogu oma vara või osa sellest, ühineme või omandatakse meid teise üksuse poolt, võime edastada teie teabe meie õigusjärglasest üksusele. Kui me lõpetame äritegevuse või läheme pankrotti, on teie teave vara, mille on võõrandanud või omandanud kolmas osapool. Teadke, et sellised üleandmised võivad aset leida ja et ülevõtja võib keelduda meie käesolevas poliitikas võetud kohustustest.

Säilitamisaeg

Töötleme isikuandmeid ainult teenuste osutamise eesmärgi (eesmärkide) saavutamiseks ja neid ei säilitata kauem, kui see on selle eesmärgi (eesmärkide) saavutamiseks vajalik. Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse kogu teenuste osutamise perioodi jooksul. Teenuse osutamise lepingu lõpetamise korral säilitatakse Kaupmehe isikuandmeid 18 (kaheksateist) kuud alates ülalnimetatud lepingu lõppemise kuupäevast. Ostjate isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks (maksetšeki kohaletoimetamine) ning neid säilitatakse 1 kuu. Teatud andmeid võidakse säilitada kauem, kui oleme seaduse alusel kohustatud neid andmeid säilitama (õigustatud huvi).

Teie andmete turvalisus

Meie ja meie töötleja(d) (alltöötleja(d)) kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid. Me ei salvesta teavet, mis pole vajalik makseteenuse mõistliku kõrgeima turvalisuse tagamiseks, et teie konto oleks turvaline. Lisaks järgib meie lahendus makseskeemide (nt Visa, Mastercard) ja maksekaarditööstuse (PCI) turvanõudeid.

Andmesubjekti õigused

Teil on oma isikuandmete töötlemisel järgmised õigused:

• Teil on õigus teada, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja kui me seda teeme, siis saada neile juurdepääs;
• Võite nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged, mittetäielikud või ebatäpsed;
• Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui see ei ole enam vajalik andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks kui võtate tagasi oma nõusoleku või muu andmetöötluse õigusliku tausta, kui teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või muul viisil andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud asjaoludel. Kui töödeldavate isikuandmete kustutamist taotletakse muul õiguslikul alusel, näiteks lepingu või juriidilise kohustuse täitmise eesmärgil, ei saa me neid kustutada;
• Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist õigusaktides sätestatud asjaoludel;
• Teil on õigus saada isikuandmeid, mille olete meile esitanud struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning mida töödeldakse nõusoleku või lepinguliste kohustuste täitmise alusel. Võite taotleda selliste andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik;
• Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui neid töödeldakse meie õigustatud huvides, välja arvatud juhtudel, kui selliseid andmeid töödeldakse seaduslikel põhjustel, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, või juriidilise kohustuse täitmiseks;
• Teil on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta;
• Teil on õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile (Leedus), Andmekaitse Inspektsioonile (Lätis), Andmekaitse Inspektsioonile (Eestis), kui kahtlustate, et meie tegevus rikub isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi, soovite taotleda oma õiguste kasutamist andmesubjektina, kelle andmeid me töötleme, või kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta kaebusi, võite meiega alati ühendust võtta, kasutades käesolevas poliitikas toodud kontaktandmeid. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks võtame vastu andmesubjekti õiguste teostamise taotlusi või kaebusi kirjalikult – tähitud kirjaga või e-posti teel.

Riskide maandamiseks ja teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku kaotsimineku, avalikustamise või omastamise eest oleme kohustatud teid nõuetekohaselt tuvastama kui te soovite ligipääsu oma töödeldavatele isikuandmetele või neid saada.

Seega võime paluda tulla meie kontorisse aadressil Savanoriu p. 123A, Vilnius, Leedu, samuti võime paluda teil esitada isikut tõendav dokument või selle notariaalselt kinnitatud koopia.

Kui teine isik soovib teie isikuandmetele juurde pääseda, peab ta esitama kehtiva notariaalselt tõestatud volikirja, mille olete talle välja andnud. Analüüsime ja hindame andmesubjekti õiguste teostamise taotlusi iga kord individuaalselt ning teavitame teid tehtud otsusest põhjendamatu viivituseta, igal juhul hiljemalt ühe (1) kuu jooksul teie kirjaliku taotluse kättesaamisest.

SUPPORT 24/7