POS telefonā

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā Privātuma politikā (turpmāk – “Politika”) ir izskaidrots, kā EPS LT, UAB (turpmāk – “EPS”, “mēs”, “mums” vai “mūsu”) vai mūsu apstrādātājs(-i) (apakšapstrādātājs(-i)) apstrādā personas datus, kad tiek izmantota maksājumu pieņemšanas mobilās ierīces lietojumprogramma (“Lietojumprogramma”).

Šīs Politikas nolūkos EPS var darboties kā personas datu pārzinis vai apstrādātājs. Šī Politika attiecas uz mums un Klientiem, kuri izmanto, ir izmantojuši, plāno izmantot vai ir citādi saistīti ar pakalpojumiem, kas sniegti Lietojumprogrammai vai tās lietošanas laikā (turpmāk – Pakalpojumi), kā arī uz fiziskām personām – mūsu Klienta(-u) klientiem. Sniedzot Pakalpojumus, mēs cenšamies nodrošināt augstu personas datu privātuma un to aizsardzības līmeni.

Politikā lietotie termini

“Apstrādātājs (apakšapstrādātājs)” ir EPS tehnoloģiskais partneris, ar kuru izveidotā sadarbība nodrošina Pakalpojumu sniegšanu.

“Klients” (turpmāk – “Tirgotājs”, “lietotājs” vai “jūs”) ir jebkura fiziska persona, kas izmanto, ir izmantojusi, ir izteikusi nodomu izmantot vai ir citādi saistīta ar Lietojumprogrammu vai Pakalpojumiem. Par Klientu var uzskatīt arī juridisku personu darbiniekus vai citus pilnvarotos pārstāvjus.

“Tirgotāja klienti” (turpmāk tekstā var tikt saukti par “Pircējiem”) ir fiziskas personas, parasti karšu īpašnieki, kuriem elektroniskā veidā (e-pastā vai īsziņā) jāsaņem pirkuma-pārdošanas darījuma kvīts..

“Personas dati” ir jebkura ar Tirgotāju vai Pircēju tieši vai netieši saistīta informācija, kas ļauj identificēt šādu Tirgotāju vai Pircēju.

“Personas datu apstrāde” ir darbība, kas tiek veikta ar personas datiem: vākšana, reģistrēšana, šķirošana, glabāšana, grozīšana (papildināšana un labošana), izpaušana, izmantošana, dzēšana, iznīcināšana vai cita darbība vai darbību kopums.

Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (“VDAR”) un citiem ES, valstu tiesību aktiem, kas paredz papildu personas datu aizsardzības prasības.

Ja nepiekrītat šīs politikas noteikumiem, lūdzu, nepiekļūstiet lietojumprogrammai.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ veikt izmaiņas šajā Politikā. Jūs tiekat aicināts periodiski pārskatīt šo Politiku, lai būtu informēts par atjauninājumiem. Tiks uzskatīts, ka esat informēts par jebkuras pārskatītās Politikas izmaiņām, ka uz jums tās attiecas un ka jūs tām piekrītat, ja turpināsiet lietot Lietojumprogrammu pēc šādas pārskatītās Politikas publicēšanas datuma. 

Šī Politika neattiecas uz trešās puses tiešsaistes/mobilo veikalu, kurā instalējat Lietojumprogrammu vai veicat maksājumus, kas var arī vākt un izmantot datus par jums. Mēs neesam atbildīgi par jebkuras šādas trešās puses apstrādātajiem datiem.

Personas datu apstrādes principi

Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar šādiem datu apstrādes principiem:

Mēs apstrādājam personas datus likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā;
Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus tikai noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem;
Mēs nodrošinām, ka vācam datus tikai noteikto mērķu sasniegšanai;
Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu personas datu precizitāti, un, ja nepieciešams, cenšamies tos atjaunināt vai labot;
Mēs uzglabājam personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek vākti;
Mēs apstrādājam personas datus, nodrošinot to konfidencialitāti un drošību, tostarp aizsardzību pret nelikumīgu vai neatļautu apstrādi un/vai piekļuvi. Mēs arī nodrošinām aizsardzību pret to nejaušu izpaušanu, nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājumiem.

Mēs apstrādājam Personas datus tikai tad, ja šādai apstrādei ir tiesisks pamats, t.i., ja apstrāde atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

Ir saņemta jūsu piekrišana jūsu personas datu apstrādei konkrētiem nolūkiem (piekrišana);
Personas dati tiek apstrādāti, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu līgumsaistības (līguma saistības);
Lai izpildītu ar likumu noteiktu juridisku pienākumu (juridisks pienākums);
Ievērojot mūsu, kā personas datu pārziņa un pakalpojumu sniedzēja, likumīgās intereses, izņemot gadījumus, kad jūsu intereses ir svarīgākas (likumīgās intereses).

Tirgotāja datu apstrāde

Dati, kurus var apstrādāt EPS vai tā apstrādātājs(-i) (apakšapstrādātājs(-i)), izmantojot Lietojumprogrammu vai saistītos pakalpojumus vai to lietošanas laikā, un tie ir atkarīgi no jūsu izmantotā satura un materiāliem, un ietver: 

Personas dati

Identificējama informācija, piemēram, jūsu vārds, uzvārds (ja norādīts), jūsu e-pasta adrese, adrese (ja norādīta), kas tiek sniegta brīvprātīgi, izvēloties piekļūt ar Lietojumprogrammas lietošanu saistītiem Pakalpojumiem.

Atvasinātie dati

Informācija, ko mūsu apstrādātāja (apakšapstrādātāja) serveri automātiski apkopo, kad piekļūstat Lietojumprogrammai, piemēram, jūsu vietējās darbības, kas ir neatņemama Lietojumprogrammas sastāvdaļa (savienojuma dati (tehniskie žurnāli)).

Šādus datus var uzskatīt par personas datiem tikai tad, ja tos var izmantot atvasināti kopā ar citu datu vai personas datu kombināciju, lai identificētu personu.

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas informācija

Lai nodrošinātu Pakalpojumu drošību, mēs pieprasām piekļuvi vai atļauju un izsekojam atrašanās vietas informāciju no jūsu mobilās ierīces nepārtraukti vai kamēr jūs izmantojat Lietojumprogrammu. Ja vēlaties mainīt mūsu piekļuvi vai atļaujas, varat to izdarīt ierīces iestatījumos. Tomēr ņemiet vērā, ka ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšana ir nepieciešama, lai varētu izmantot Pakalpojumus.

Šādus datus var uzskatīt par personas datiem tikai tad, ja tos var izmantot atvasināti kopā ar citu datu vai personas datu kombināciju, lai identificētu personu.

Mobilo ierīču dati
Ierīces informācija, piemēram, mobilās ierīces ID numurs, modelis un ražotājs, operētājsistēmas versija, valsts, atrašanās vieta un visi citi dati, ko izvēlaties sniegt.

Šādus datus var uzskatīt par personas datiem tikai tad, ja tos var izmantot atvasināti kopā ar citu datu vai personas datu kombināciju, lai identificētu personu.

Pircēja datu apstrāde

Šeit minēto datu subjekts ir Tirgotāja klients (“Pircējs”), kuram ir tiesības veikt maksājumu Tirgotājam par iegādātajām precēm vai (un) pakalpojumiem. Mūsu Pakalpojumu sniegšanas ietvaros var tikt apstrādāti konkrēti Pircēja dati.
 
Finanšu dati
Finanšu dati, piemēram, ar Pircēja maksājumu saistītie dati: kartes numurs (maskēts), derīguma termiņš, darījuma datums un laiks, darījuma summa un citi dati, kas saistīti ar maksājumu), ko Lietojumprogramma var apkopot, kad Pircējs pērk, atgriež, apmaina preces pie Tirgotāja. Šādi dati tiek apstrādāti tikai saistībā ar maksājumu darījumu.

Šādus datus var uzskatīt par personas datiem tikai tad, ja tos var izmantot atvasināti kopā ar citu datu vai personas datu kombināciju, lai identificētu personu.

Personas dati
Pircēja personas dati, piemēram, vārds (ja norādīts e-pasta adresē), uzvārds (ja norādīta e-pasta adrese), e-pasta adrese vai (un) tālruņa numurs. Šādi Personas dati Pircējam ir brīvprātīgi jāpaziņo Tirgotājam, ja Pircējs izvēlas saņemt maksājuma kvīti digitālā formātā. Iegūtā e-pasta adrese vai tālruņa numurs tiks apstrādāti tikai šim nolūkam.

Ja Pircējs nevēlas norādīt savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru, viņš var izvēlēties skenēt QR kodu Lietojumprogrammā, lai saņemtu digitālo kvīti, neatklājot savus kontaktus.

Personas datu apstrādes mērķi

Datu apstrāde ir obligāta, lai sniegtu Pakalpojumus. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs un mūsu apstrādātājs(-i) (apakšapstrādātājs(-i)) varētu sniegt šādus pakalpojumus, bet ne tikai:

 1. Izveidot un pārvaldīt savu kontu;
 2. Sazināties ar jums saistībā ar jūsu kontu;
 3. Apstrādāt maksājumus, atmaksas un citus ar Lietojumprogrammu saistītus darījumus;
 4. Paaugstināt Lietojumprogrammas efektivitāti un darbību;
 5. pārraudzīt un analizēt lietojumu un tendences, lai uzlabotu jūsu pieredzi, izmantojot Lietojumprogrammu;
 6. Paziņot par Lietojumprogrammas atjauninājumiem;
 7. Novērst krāpnieciskus vai nelikumīgus darījumus;
 8. Pieprasīt atsauksmes un sazināties ar jums par Lietojumprogrammas lietošanu;
 9. Risināt strīdus un novērst problēmas;
 10. Atbildēt uz produktu un klientu apkalpošanas pieprasījumiem;
 11. Lūgt atbalstu sakarā ar Lietojumprogrammu;
 12. Izsniegt maksājuma kvītis norādītajam saņēmējam.

Citi personas datu izpaušanas veidi

Mums vai mūsu apstrādātājam(-iem) (apakšapstrādātājam(-iem)) var būt nepieciešams kopīgot savāktos Personas datus citās noteiktās situācijās. Jūsu personas dati var tikt izpausti šādi:

Saskaņā ar likumu vai tiesību aizsardzības nolūkā

Mums vai mūsu apstrādātājam(-iem) (apakšapstrādātājam(-iem)) var rasties pienākums izpaust savāktos Personas datus saistībā ar tiesvedību, lai izmeklētu vai novērstu iespējamus mūsu politikas pārkāpumus vai aizsargātu jūsu vai citu personu tiesības, īpašumu un drošību.

Mums vai mūsu apstrādātājam(-iem) (apakšapstrādātājam(-iem)) var tikt prasīts kopīgot jūsu informāciju, kā to atļauj vai pieprasa jebkurš piemērojams likums, noteikums vai regula. Tas ietver informācijas apmaiņu ar citām iestādēm, lai aizsargātu pret krāpšanu un samazinātu kredītrisku.

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji

Mēs vai mūsu apstrādātājs(-i) (apakšapstrādātājs(-i)) var kopīgot jūsu informāciju ar trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus mums vai mūsu vārdā, tostarp maksājumu apstrādi, datu analīzi, e-pasta piegādi, hostinga pakalpojumus, klientu apkalpošanu un mārketinga palīdzību. Šādā gadījumā var tikt kopīgoti tikai obligātie dati.

Uzņēmuma pārdošana vai bankrots

Ja mēs vai mūsu apstrādātājs(-i) (apakšapstrādātājs(-i)) reorganizējamies vai pārdodam visus vai daļu no mūsu/viņu aktīviem, notiek apvienošanās vai to iegādājas cita struktūra, mēs varam nodot jūsu informāciju pārņēmējai struktūrai. Ja mēs pārtraucam uzņēmējdarbību vai bankrotējam, jūsu informācija tiks uzskatīta par aktīvu, ko nodevusi vai iegādājusies trešā puse. Jūs atzīstat, ka šāda nodošana var notikt un ka pārņēmējs var atteikties no mūsu šajā politikā uzņemtajām saistībām.

Glabāšanas periods

Mēs apstrādājam Personas datus tikai, lai sasniegtu Pakalpojumu sniegšanas mērķi(-us), un tie tiek glabāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams šī(-o) mērķa(-u) sasniegšanai.

Personas dati tiek vākti, apstrādāti un glabāti visu Pakalpojumu sniegšanas laiku. Līguma par Pakalpojuma sniegšanu izbeigšanas gadījumā Tirgotāja Personas dati tiek glabāti 18 (astoņpadsmit) mēnešus no iepriekš minētā līguma izbeigšanas dienas.

Pircēju personas dati tiek vākti un apstrādāti augstāk norādīto mērķu sasniegšanai (maksājuma kvīts piegāde) un tiek glabāti 1 mēnesi.

Daži dati var tikt saglabāti ilgāku laiku, ja saskaņā ar likumu mums ir pienākums šos datus saglabāt (likumīgās intereses).

Jūsu informācijas drošība

Mēs un mūsu apstrādātājs(-i) (apakšapstrādātājs(-i)) izmantojam administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personas datus. Mēs neuzglabājam nekādu informāciju, kas nav nepieciešama, lai nodrošinātu saprātīgi augstāko maksājumu pakalpojuma drošības līmeni, lai jūsu konts būtu drošībā. Turklāt mūsu risinājumā tiek ievērotas maksājumu shēmu (piemēram, Visa, Mastercard) drošības prasības un maksājumu karšu nozares (PCI) standarti.

Datu subjekta tiesības

Attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi jums ir šādas tiesības:

·         Jums ir tiesības zināt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un, ja mēs tos apstrādājam, jums ir tiesības piekļūt šiem datiem;

·         Jūs varat pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;

·         Jums ir tiesības pieprasīt dzēst savus Personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami datu apstrādes mērķa sasniegšanai, ja jūs atsaucat savu piekrišanu vai pamatojoties uz citu datu apstrādes tiesisko pamatu, ja jūsu Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai citos datu aizsardzības tiesību aktos paredzētajos apstākļos. Ja apstrādātie Personas dati, kurus tiek pieprasīts dzēst, ir nepieciešami, pamatojoties uz citu juridisko pamatu, piemēram, līguma vai juridiska pienākuma izpildei, mēs tos nevarēsim dzēst;

·         Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu Personas datu apstrādi tiesību aktos paredzētajos gadījumos;

·         Jums ir tiesības saņemt Personas datus, ko esat mums sniedzis strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumsaistību izpildi. Jūs varat pieprasīt, lai mēs pārsūtām šādus datus citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams;

·         Jūs varat iebilst pret personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti mūsu leģitīmās interesēs, izņemot gadījumus, kad šādi dati tiek apstrādāti likumīgu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, vai lai izpildītu juridisku pienākumu;

·         Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;

·         Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijai (Lietuvā), Datu valsts inspekcijai (Latvijā), Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijai (Igaunijā), ja Jums ir aizdomas, ka mūsu rīcība pārkāpj personas datu aizsardzības tiesību aktus.

 Sazinieties ar mums

Jūs vienmēr varat sazināties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi, ja vēlaties pieteikties savu datu subjekta tiesību īstenošanai, kura datus mēs apstrādājam, vai ja jums ir kādas sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Lai nodrošinātu Personas datu drošību, mēs pieņemam pieprasījumus par datu subjekta tiesību īstenošanu vai sūdzības rakstveidā – ierakstītā vēstulē vai pa e-pastu.

Lai pārvaldītu riskus un aizsargātu jūsu Personas datus pret nejaušu nozaudēšanu, izpaušanu vai nelikumīgu piesavināšanos, kad vēlaties piekļūt saviem Personas datiem, kurus mēs apstrādājam, vai saņemt tos, mums ir pienākums jūs pienācīgi identificēt.

Tāpēc mēs varam lūgt jūs ierasties mūsu birojā, kas atrodas Savanoriu ave. 123A, Viļņa, Lietuva, kā arī mēs varam lūgt jums uzrādīt savu personu apliecinošu dokumentu vai tā notariāli apliecinātu kopiju.

Ja jūsu personas datiem vēlas piekļūt cita persona, tai būs jāuzrāda derīga notariāli apstiprināta pilnvara, ko esat tai izsniedzis.

Mēs analizējam un izvērtējam pieprasījumus par datu subjekta tiesību īstenošanu katru reizi atsevišķi, un par pieņemto lēmumu mēs informēsim bez nepamatotas kavēšanās, jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no jūsu rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas.

 

SUPPORT 24/7